Zhou Li meet swith Lin Hongxiu, President of Rongqiao Group
Time:[09-25-2014]  

Vice Minister Zhou Li of IDCPC met with Lin Hongxiu, President of Rongqiao Group